Get Adobe Flash player

 

   
 
นางวรรณนา หอมสุด
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
     
  พนักงานกองคลัง  
     
ฝ่ายพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง  
นางสาวภัคฑิฌาภรณ์  ก่อเกิด
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวนิตยา จักรดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางอนุจินดา  สุขเกษม
เจ้าพนัักงานพัสดุ
     
 
นางสาวสุดา ไกลถิ่น
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
 
นายสุรศักดิ์  แสนเขื่อน
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
     
  พนักงานจ้างกองคลัง  
     
นางสาวชญาฎา ปินตาเป็ก
จ้างเหมาบริการ
นางประภัทรพิมล  ยอดคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางทิวาพร  ปันทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
     
 
นางสาวภัณฑิรา ปิจดี
จ้างเหมาบริการ
น.ส.รัชนีพรรณ  หลวงแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี