Get Adobe Flash player

 

   
 
นายชัยณรงค์  ศรีอินทยุทธ
ปลัดเทศบาลตำบลไม้ยา
 
     
     
     
     
  พนักงานสำนักปลัดเทศบาล  
   
 
น.ส.รัชฏากร  เชื้อเมืองพาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
     
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอำนวยการ
 
นายสมัย อิ่นคำ
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
น.ส.อรทัย  ดวงเอ้ย
หัวหน้าฝ่ายธุรการ
นางอโนชา สมเพชร
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     
 

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางกรวิกา  วันยาว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.จันทร์จิราภรณ์ สาริวงค์
นักพัฒนาชุมชน
     
 
 

นายจุติเทพ  เขียวทิพย์
เจ้าพนักงานธุรการ

 

นายจุลจักรพงษ์  ณ กาฬสินธุ์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

 

 
 

นางชุติมา  อินตาพรม
นักทรัพยากรบุคคล

น.ส.โยษิตา หฤทัยพิทักษ์
นักจัดการงานทั่วไป
   
 
     
  พนักงานจ้างสำนักปลัดเทศบาล  
     
นางนันทภรณ์  ยศคำ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.ชรินทร์รัตน์ ใหม่เต็ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.ฐาณัชชา เป็กธะนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
     
นางจิรัชยา   สอนศิริ
คนงานทั่วไป
นางสุนิตย์ วงค์ปัญญา
คนงานทั่วไป
นายอนัญ กองธรรม
จ้างเหมาบริการ
     


คนงานทั่วไป

นายมงคล  ปินธุ
คนงานทั่วไป


จ้างเหมาบริการ

     

 


จ้างเหมาบริการ

 
จ้างเหมาบริการ
     
 

จ้างเหมาบริการ
 
จ้างเหมาบริการ
     

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ

จ้างเหมาบริการ