ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
70
เดือนนี้
865
เดือนที่แล้ว
3,075
ปีนี้
20,954
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
214,809
ไอพี ของคุณ
44.192.79.149


วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

" ถิ่นอุดมสมบูรณ์  เพิ่มพูนเศรษฐกิจ  ชีวิตปลอดภัย

 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมประเพณีวัฒธรรม"

 

ยุทธศาสตร์ / นโยบายการพัฒนา

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

   1.1 การพัฒนาระบเส้นทางคมนาคมชนส่ง

   1.2 การพัฒนาระบบระบายน้ำในชุมชน

   1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา

   1.4 การพัฒนาอาคารและที่สาธารณะประโยชน์

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ  และการท่องเที่ยว

   2.1 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

   2.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

   2.3 การพัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้ำในพื้นที่การเกษตร

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศึกษาทรัพยากรมนุษย์

   3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา

   3.2 ส่งเสริมสนันกิจกรรมด้านการศาสนา

   3.3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึง

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

   4.1 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

   4.2 การส่งเสริมสนับสนุนและการพัฒนาด้านการสาธารณสุข และควบคุมโรคอุบัติเหตุในพื้นที่

   4.3 การส่งเสริมด้านการพีฬาและนันทนาการ

   4.4 การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

   4.5 ส่งเสริมและสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

   4.6 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.1 การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

   5.2 การจัดการขยะ สิ่งปฎิกูล และรบบบำบัดน้ำเสียในชุมชน

6.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

   6.1 ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กร

   6.2 ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่

   6.3 พัฒนาด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ และเทคโนโลยีขององค์กร