ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672072  แฟกซ์ 053-672033

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

สายตรงภายใน

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
126
เมื่อวานนี้
111
เดือนนี้
2,941
เดือนที่แล้ว
3,553
ปีนี้
33,485
ปีที่แล้ว
34,389
ทั้งหมด
227,340
ไอพี ของคุณ
3.237.31.191


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1.ลักษณะที่ตั้ง

 

  ตำบลไม้ยาเป็นที่ราบระหว่างภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวทอด แนวยาวด้านทิศเหนือ – ใต้ ด้านตะวันออกของพื้นที่เป็นที่ราบ 

  ตำบลไม้ยา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 45 ลิปดา กับเส้นรุ้งที่ 20 องศา และระหว่างเส้นแวงที่ 49 องศา 45 ลิปดา กับเส้นแวงที่ 100 องศา และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพญาเม็งรายอยู่ห่างจากตัวอำเภอพญาเม็งราย ประมาณ 18 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 131 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 81,875 ไร

 

2.อาณาเขตติดต่อ

 

- ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านหนองเสา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้   ติดต่อกับบ้านตุ้มใต้ , บ้านห้วยตุ้มลานนา ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   

 

3.ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านห้วยเดื่อ

295

354

335

689

2

บ้านไม้ยา

265

389

393

782

3

บ้านร่องกอก

270

372

370

742

4

บ้านสันสะอาด

263

349

330

679

5

บ้านห้วยก้างราษฎร์

127

180

169

351

6

บ้านห้วยก้างรัฐ

222

314

306

620

7

บ้านไม้ยาสันโค้ง

215

286

320

606

8

บ้านสันโค้ง

226

301

319

620

9

บ้านไม้ยาคูเวียง

157

233

219

459

10

บ้านศรีชุม

138

207

208

415

11

บ้านห้วยก้างนาล้อม

225

377

374

751

12

บ้านห้วยก้างตลาด

227

333

341

674

13

บ้านห้วยก้างใหม่

196

324

339

663

14

บ้านห้วยก้างปูล้าน

211

307

317

624

15

บ้านไม้ยากลาง

125

211

214

425

16

บ้านไม้ยามิตรภาพ

162

214

210

424

17

บ้านห้วยก้างกลาง

204

304

310

614

18

บ้านไม้ยาบุนนาค

184

260

252

512

รวม

3,712

5,317

5,326

10,643

                   ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2565 

 

4.การคมนาคมการจราจร ( ทางสายหลัก)

 

-  ทางสายแผ่นดินหมายเลข 1174 อำเภอเทิง- อำเภอพญาเม็งราย

-  ทางหลวงชนบท หมายเลข 4017 ตำบลไม้ยา

- ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

-  ทางหลวงชนบท ตำบลไม้ยา

- อำเภอเทิง การจราจร ( ทางสายสำรอง)

-  ทางหลวงชนบท หมายเลข 4017 ตำบลไม้ยา

- ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

-  ทางหลวงชนบท ตำบลไม้ยา

- ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง

-  ถนนเชื่อมระหว่างตำบล ตำบลไม้ยา

- ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง 

 

5.สถานศึกษา

 

- ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 แห่ง

- ระดับก่อนประถม  โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประถม จำนวน 6 แห่ง

- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง

 

6.พื้นที่การเกษตร

 

พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 45,000 ไร่ เป็นที่ทำนาร้อยละ 40 พื้นที่ทำสวน/ ทำไร่ ร้อยละ 60 พืชผลการเกษตร ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด  มันสำปะหลัง ฯลฯ  จำนวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพหลัก ประมาณ 1,000 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ69.38 ของครัวเรือนทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลังพืชสวน ได้แก่ ถั่วแขกและแตงโม

 

7.ด้านอาชีพ

 

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา มีอาชีพต่างๆ ดังนี้-  อาชีพเกษตรกร ประมาณร้อยละ 90-  การค้าขายธุรกิจส่วนตัว ประมาณร้อยละ 2-  รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 4-  รับราชการ ประมาณร้อยละ 4

 

8.การค้าพาณิชย์

 

-  ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 154 แห่ง

-  สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 3 แห่ง 

 

9.ด้านสาธารณะสุข

 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง