ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลไม้ยา ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053-672033  แฟกซ์ 053-672072

ปลัด

สายตรงผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

facebookศูนย์ดำรงธรมม

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 17/08/2562
วันนี้
13
เมื่อวานนี้
18
เดือนนี้
420
เดือนที่แล้ว
724
ปีนี้
420
ปีที่แล้ว
54,145
ทั้งหมด
116,418
ไอพี ของคุณ
18.210.24.208


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

1.ลักษณะที่ตั้ง

 

  ตำบลไม้ยาเป็นที่ราบระหว่างภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 500 เมตร มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวทอด แนวยาวด้านทิศเหนือ – ใต้ ด้านตะวันออกของพื้นที่เป็นที่ราบ 

  ตำบลไม้ยา ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14 องศา 45 ลิปดา กับเส้นรุ้งที่ 20 องศา และระหว่างเส้นแวงที่ 49 องศา 45 ลิปดา กับเส้นแวงที่ 100 องศา และตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอพญาเม็งรายอยู่ห่างจากตัวอำเภอพญาเม็งราย ประมาณ 18 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 131 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 81,875 ไร

 

2.อาณาเขตติดต่อ

 

- ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านหนองเสา ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
- ทิศใต้   ติดต่อกับบ้านตุ้มใต้ , บ้านห้วยตุ้มลานนา ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันออก  ติดต่อกับบ้านสันทรายงาม ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านสันม่วงคำ ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   

 

3.ข้อมูลจำนวนครัวเรือนและประชากร

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านห้วยเดื่อ

293

364

341

705

2

บ้านไม้ยา

259

391

396

787

3

บ้านร่องกอก

263

367

374

741

4

บ้านสันสะอาด

257

356

344

700

5

บ้านห้วยก้างราษฎร์

125

180

174

354

6

บ้านห้วยก้างรัฐ

214

321

299

620

7

บ้านไม้ยาสันโค้ง

207

291

332

623

8

บ้านสันโค้ง

220

311

325

636

9

บ้านไม้ยาคูเวียง

150

234

225

459

10

บ้านศรีชุม

138

205

209

414

11

บ้านห้วยก้างนาล้อม

218

377

373

750

12

บ้านห้วยก้างตลาด

219

331

341

672

13

บ้านห้วยก้างใหม่

192

324

328

652

14

บ้านห้วยก้างปูล้าน

210

318

322

640

15

บ้านไม้ยากลาง

123

211

217

428

16

บ้านไม้ยามิตรภาพ

156

214

214

428

17

บ้านห้วยก้างกลาง

198

301

309

610

18

บ้านไม้ยาบุนนาค

181

257

257

514

รวม

3,623

5,353

5,380

10,733

                   ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม 2560 

 

4.การคมนาคมการจราจร ( ทางสายหลัก)

 

-  ทางสายแผ่นดินหมายเลข 1174 อำเภอเทิง- อำเภอพญาเม็งราย

-  ทางหลวงชนบท หมายเลข 4017 ตำบลไม้ยา

- ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

-  ทางหลวงชนบท ตำบลไม้ยา

- อำเภอเทิง การจราจร ( ทางสายสำรอง)

-  ทางหลวงชนบท หมายเลข 4017 ตำบลไม้ยา

- ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย

-  ทางหลวงชนบท ตำบลไม้ยา

- ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง

-  ถนนเชื่อมระหว่างตำบล ตำบลไม้ยา

- ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง 

 

5.สถานศึกษา

 

- ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 11 แห่ง

- ระดับก่อนประถม  โรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แห่ง

- ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประถม จำนวน 6 แห่ง

- ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง

 

6.พื้นที่การเกษตร

 

พื้นที่การเกษตรมีประมาณ 45,000 ไร่ เป็นที่ทำนาร้อยละ 40 พื้นที่ทำสวน/ ทำไร่ ร้อยละ 60 พืชผลการเกษตร ได้แก่  ข้าว ข้าวโพด  มันสำปะหลัง ฯลฯ  จำนวนเกษตรกรที่ยึดอาชีพด้านการเกษตร เป็นอาชีพหลัก ประมาณ 1,000 ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ69.38 ของครัวเรือนทั้งหมด พืชเศรษฐกิจ คือ ข้าว ข้าวโพด ถั่ว มันสำปะหลังพืชสวน ได้แก่ ถั่วแขกและแตงโม

 

7.ด้านอาชีพ

 

ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลไม้ยา มีอาชีพต่างๆ ดังนี้-  อาชีพเกษตรกร ประมาณร้อยละ 90-  การค้าขายธุรกิจส่วนตัว ประมาณร้อยละ 2-  รับจ้างทั่วไป ประมาณร้อยละ 4-  รับราชการ ประมาณร้อยละ 4

 

8.การค้าพาณิชย์

 

-  ตลาดสด จำนวน 2 แห่ง

-  ร้านค้าทั่วไป จำนวน 54 แห่ง

-  สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9 แห่ง 

 

9.ด้านสาธารณะสุข

 

-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง

-  คลีนิกเอกชน จำนวน 1 แห่ง